Geschiedenis

In 1975 is de Verloskundige Werkgroep Deventer opgericht, een samenwerkingsverband van verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en de zuigelingenzorg. Doel en filosofie was, ook toen al, risicogevallen in de zwangerschap op te sporen en het beleid af te stemmen op de individuele zwangere, zodat de beste zorg aan die zwangere kon worden verleend.

In 2010 verscheen het rapport ‘Een goed begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte met aanbevelingen over verbeteringen van de zorg rond zwangerschap en geboorte, om de zorg veilig te maken en waar mogelijk de kinderlijke sterfte rond de bevalling terug te dringen.

In dit rapport staan 7 speerpunten opgesteld:

 • Moeder en kind in de hoofdrol
 • Gezond oud worden begint al in de baarmoeder
 • Goed geïnformeerde zwangere, door heldere en eenduidige voorlichting
 • Professionals zijn samen verantwoordelijk voor de zorg (samenwerken)
 • Specifieke en intensieve aandacht voor vrouwen uit achterstandssituaties
 • Bevallende vrouw niet alleen laten
 • 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van de professionals voor de noodzakelijke zorg.

In 2012 heeft de samenwerking in de regio geleid tot Geboortezorg Salland.
?Partners in de geboortezorgketen in de regio Deventer willen zo goed mogelijk zorg verlenen aan de (aanstaande) moeder, partner en kind. Kwalitatief goede zorg wordt in samenhang en in de volle breedte aangeboden. De zorg is passend en tijdig en vindt waar mogelijk plaats bij de verloskundige en waar nodig bij de gynaecoloog.

Dit heeft geleid tot de volgende doelstellingen:

 • De zwangere staat centraal
 • Risicoselectie wordt door verloskundige en gynaecoloog samen verricht (gezamenlijke intake)
 • Zorgpad voor een gezonde zwangere en specifieke extra-zorgpaden ontwikkelen en bijwerken
 • Vroegsignalering, huisbezoek in de zwangerschap gezamenlijk regelen
 • Voorlichting eenduidig maken in de regio
 • Informatie uitwisseling tussen verloskundige en gynaecoloog optimaliseren
 • Werkafspraken en protocollen samen ontwikkelen en bijhouden
 • Capaciteitsproblemen in het Deventer Ziekenhuis oplossen
 • Gezamenlijk trainen op acute verloskunde
 • Streven naar integrale zorg in de regio. In 2019 is de Integrale Geboortezorg Organisatie Salland opgericht.